„EU BIM Task Group“ parengė ir paskelbė BIM diegimo Europos viešajame sektoriuje vadovą

ES valstybių narių ir Europos Komisijos iniciatyva įsteigta „EU BIM Task Group“ parengė ir 2017 metų liepos 6 d. viešai paskelbė Statinio informacinio modeliavimo (BIM) diegimo Europos viešajame sektoriuje vadovą (angl. Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector). 


Daugiau...

Išleistas almanachas „Skaitmeninė statyba 2016“. Kviečiame skaityti el. versiją!

Tai BIM metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas.


Daugiau...

XXI a. žmogų lydi ir skatina nuolatinės permainos ir kaita

Dalius Gedvilas, VšĮ „Skaitmeninė statyba“ direktorius, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas   Praėjo 200 metų, bet prancūzų genijaus Victoro Hugo pasakyti žodžiai „žmogaus protas turi tris visrakčius: žinias, mintis ir vaizduotę“ kaip niekada teisingi kalbant apie skaitmeninimo erą. Žmogaus vaizduotė gali atverti neįtikėtinas kūrybines galias, bet jeigu jas dar sustipriname šiuolaikinėmis technologijomis, tikrovė tampa sunkiai atskiriama nuo virtualios realybės. BIM metodologija yra viena sričių, leidžiančių įgyvendinti žmogaus kūrybines idėjas.


Daugiau...
012

Esminių statinio reikalavimų reikšmė BIM modelyje

Prof. dr. Sigitas Mitkus, Vilniaus Gedimino technikos universiteto teisės katedros vedėjas
 
Viena svarbiausių statinio naudojimo ir priežiūros funkcijų yra atsiradusių defektų šalinimas atliekant paprastąjį (einamąjį) ir kapitalinį remontą. Statinių naudotojai puikiai žino, kad statinio garantiniu laikotarpiu (paprastai jis trunka 5 metus, paslėptų darbų – 10 metų, o tyčia paslėptų defektų – 20 metų) defektus savo sąskaitą turi taisyti rangovas.
 
Ar, pasibaigus garantiniam laikotarpiui, rangovas, projektuotojas, statybos techninis prižiūrėtojas už jokius defektus nebeatsako? Ar, sugriuvus pastatui po 10 ar 20 metų, kaltų nebebus? O jei statinys nebetenkins šilumos išsaugojimo, gaisrinės saugos reikalavimų? Atsakymų į šiuos klausimus statinių naudotojai dažniausiai neturi, todėl pirmiausia reikia išsiaiškinti pagrindinių statinio reikalavimų esmę ir paskirtį.
 
Statybos įstatymas numato, kad statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę jis atitiktų esminius statinių reikalavimus. Jie yra išdėstyti 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB. Europos Sąjungos reglamentas nustato šiuos esminius statinių reikalavimus: 1) mechaninio atsparumo ir pastovumo, 2) gaisrinės saugos, 3) higienos, sveikatos ir aplinkos, 4) saugos ir galimybės patekti į statinį naudojimo metu, 5) apsaugos nuo triukšmo, 6) energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, 7) tvaraus gamtos išteklių naudojimo. 
 
Ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukmė – laikotarpis, per kurį tikslinga eksploatuoti statinį palaikant jo naudojimo savybes, atitinkančias esminius statinių reikalavimus. Apie tai kalba statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“. Šio reglamento 2 priede nurodyta statinių eksploatacijos trukmė pagal statinių naudojimo paskirtį ir statybos produktus, iš kurių jie pastatyti. Atsižvelgiant į statinio paskirtį ir statybos produktus, statinio naudojimo trukmė gali būti 10–200 metų. Mažiausia naudojimo trukmė (10 metų) numatyta skaldos aikštelėms, o didžiausia (200 metų) – laivybiniams šliuzams ir šliuzams reguliatoriams. Gyvenamųjų pastatų, vertinant pagal panaudotus statybos produktus, eksploatacijos trukmė numatoma 40–120 metų, prekybos paskirties pastatų – 40–100 metų ir t. t.
 
STR 1.12.06:2002 numato, kad statinys per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę turi būti normaliai naudojamas. Tinkamą statinio naudojimą apima laiku atliekamas remontas, atskirų statinio dalių pakeitimas, profilaktiniai patikrinimai ir kt. STR 1.12.06:2002 nenustato atskirų statinio elementų (apdailos, durų, langų, stogo dangos, įrangos ir pan.), inžinerinių sistemų naudojimo trukmės. Vadinasi, gali būti numatytas mažesnis paskirų statinio elementų ilgaamžiškumas ir naudojimo metu jie gali būti keičiami.
 
Statinio dalys, kurios viso statinio naudojimo metu įprastai nekeičiamos, nestiprinamos ar kitaip neremontuojamos ir nerekonstruojamos, turi išlaikyti esminius įprastus kokybės reikalavimus per visą ekonomiškai pagrįstą jų naudojimo trukmę. Pavyzdžiui, langai, stogas ar inžinerinės sistemos statinio naudojimo metu paprastai yra keičiamos, o pamatai, sienos, perdangos – ne. Vadinasi, tinkamas šilumos, garso izoliacijos, mechaninio atsparumo ir pastovumo savybes nekeičiamosios pastato dalys turi išlaikyti per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laiką. 
 
Siekiant, kad statinį būtų galima tinkamai eksploatuoti per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę, kad statinio naudotojas iš statybos dalyvių (rangovo, projektuotojo, statybos techninio prižiūrėtojo) galėtų reikalauti atsakomybės už netinkamai pastatytą ir (ar) suprojektuotą statinį, būtina, kad statinio BIM modelyje būtų pakankamai informacijos ir apie statinio elementus, užtikrinančius esminius statinio reikalavimus, ir apie šių elementų naudojimo reikalavimus. 
 
Todėl modelyje turi būti galimybė aiškiai identifikuoti statinio elementus, kurie užtikrina esminius statinio reikalavimus. Be to, būtina nurodyti ne tik tai, kokį konkrečiai esminį statinio reikalavimą elementas užtikrina, bet ir statinio priežiūros (remonto, eksploatacinių medžiagų keitimo, patikros ir kt.), keitimo reikalavimus bei periodiškumą. Tik esant aiškiai identifikuotai informacijai BIM modelyje, naudotojas statinį galės eksploatuoti efektyviai, reikšti pagrįstas pretenzijas rangovui, projektuotojui, statybos techniniam prižiūrėtojui per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę. 
 
https://docs.google.com/drawings/d/swGyVA0qeUqVhYdh5aMGPsQ/image?w=575&h=213&rev=1&ac=1