Į viršų
Statybos specialistų rengimas žengia koja kojon su augančia rinka ir jos poreikiais
2023 30 sausio

Doc. dr. Dalia Martišauskienė,

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro direktorė

Statinių informacinio modeliavimo BIM technologijos, vis dažniau taikomos statybos sektoriuje, mokymo įstaigas įgalina ugdyti specialistus, gebančius efektyviai ir konkurencingai dalyvauti statinių projektavimo ir skaitmeninimo procese. Todėl, siekiant užtikrinti darbo rinkos poreikius ir ugdyti besimokančių asmenų braižymo ir projektavimo kompetencijas, į mokymo procesą įtraukiami nauji mokymo(si) metodai, taikant inovatyviausią statinių informacinio modeliavimo BIM programinę įrangą. Naudojant šiuolaikinius IT sprendimus, tokius kaip „Tekla Structures“ ar „Revit“, ugdomi mokinių skaitmeninių pastatų ar infrastruktūros objektų trimačių modelių kūrimo praktiniai gebėjimai. Mokymo procese įgijus CAD projektavimo kompetencijas, lanksčiai pereinama prie BIM kompetencijų ugdymo.

Šių dienų statybininkams keliami ypač aukšti reikalavimai visus statybos proceso darbus atlikti ne tik kokybiškai, bet ir greitai, profesionaliai, todėl profesinio mokymo centre ugdomi mokiniai, turėdami praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius taikant CAD ir BIM skaitmeninius įrankius ir technologijas, gebės greitai prisitaikyti prie sparčiai kintančių darbo rinkos pokyčių statybos sektoriuje, absolventai greičiau ir paprasčiau integruosis į darbo rinką. Tai reiškia, kad rengiamų specialistų kompetencijos puikiai atliepia besikeičiančius darbo rinkos poreikius.

Profesinio mokymo centro absolventai ne tik įsilieja į darbo rinką, bet ir tęsia studijas aukštosiose Lietuvos mokymo įstaigose.

 

Violeta Lakštauskienė,

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro profesijos mokytoja

Šiandien statybos sektorius tiesiogiai priklauso nuo informacinių technologijų pažangos. Visą statinio informaciją, jo gyvavimo ciklo etapus siekiama suskaitmeninti. Tam skirtos statinio informacinio modeliavimo BIM priemonės ir integracijos su įvairiomis skaitmeninėmis infrastruktūromis bei duomenų bazėmis. Informacinių sistemų ir jų elektroninių paslaugų, BIM technologijų naudojimas statybos sektoriuje reikalauja šią sritį išmanančių darbuotojų.

VSRC šiemet pradės veikti interaktyvios platformos pagrindu parengti BIM kompetencijų kėlimo mokymai „BIM skaitmeninių kompetencijų ugdymas aukštojo ir profesinio mokymo srityse kuriant ir valdant statybos projektus“. Projekto tikslinė grupė – plačioji visuomenės dalis, norinti susipažinti, gilinti ir taikyti BIM žinias praktikoje: mokytojai, studentai, statybos sektoriaus, švietimo įstaigų darbuotojai. Projektas orientuotas į mokymo programų ir mokymo medžiagos, skirtos BIM diegti aukštojo mokslo lygmeniu profesinio mokymo įstaigose, kūrimą. Siekiame pateikti naujausias pasaulines mokslines ir technines žinias, derančias su darbo rinkos poreikiais.

VSRC komanda bendradarbiavo ir mokymo medžiagą kūrė kartu su užsienio partneriais: Kartachenos politechnikos universitetu ir Mursijos regiono technologiniu statybos centru (Ispanija), Balikesyro universitetu (Turkija), „Atenea projects“ programavimo komanda ir Leirijos politechnikos institutu (Portugalija). Mokymo medžiaga bus prieinama adresu https://bimvet3.eu/.

2021–2022 m. rengėme mokymo programą „Statybos proceso skaitmeninimas ir statinio informacinis modeliavimas (BIM)“. Esami ir būsimi statybos sektoriaus darbuotojai, išklausę šį kursą, įgyja žinių ir gebėjimų, reikalingų norint dirbti su BIM.

Siekiame, kad darbuotojai suprastų BIM vaidmenį skirtinguose projekto etapuose, gebėtų efektyviai naudoti ir modeliavimo įrankius įvairioms statybos projektų valdymo užduotims atlikti, ir interaktyvias internetines platformas, skirtas statybos sektoriui.

Šiuos mokymus pradėjome 2022 m. pavasarį.

 

Lina Sakalauskienė,

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Statybos fakulteto dekanė

LINA Sakalauskiene.png

Kolegija siekia, kad būsimieji statybos inžinieriai į rinką įsilietų turėdami pakankamai žinių apie BIM procesus, puikiai valdytų programinę įrangą, sektų naujoves, gebėtų kurti ir valdyti vis sudėtingėjančius projektus. Todėl VTDK Statybos fakultete stengiamasi naujausiomis technologijomis grįsti ne tik visą studijų procesą, bet ir įtraukti studentus į įvairius projektus, kur sukuriamos darbo sąlygos, labai artimos realių statybos projektų rengimo sąlygoms.

Štai 2021 m. Statybos fakultetas dalyvavo konkurse „Lietuvos BIM projektai 2021“. Kolegijos studentai konkursą priėmė kaip rimtą iššūkį bei galimybę pagilinti studijų metu įgytas žinias ir nominacijoje „Geriausias studentų BIM projektas“ kūrė projektą „Joniškio miesto turgavietė“. Komandą sudarė trys studentai: vienas rengė architektūrinę, kitas – konstrukcinę, trečias – inžinerinę dalį. Visi darbai buvo atliekami vienu metu viename „Revit“ modelyje naudojant „BIM 360“ ir buvo tikrinamas atskirų dalių suderinamumas. Naudojant bandomąją „Revit“ versiją, buvo modeliuojamos sudėtingos architektūrinės formos (pvz., laužytos formos stogas). Kurdami projektą, studentai į kuriamą modelį įkėlė pasirinktas medžiagas bei spalvas ir pritaikė atitinkamoms pastato dalims. Buvo siekiama užtikrinti pastatų tvarumą, atitiktį A++ energinio efektyvumo klasei, tausoti ir taupyti energijos išteklius ir t. t. Smagu, kad šis studentų darbas sulaukė įvertinimo – rekomendacijos, patvirtinančios, kad „įmonė geba kurti skaitmeninius statybos projektų modelius ir taikyti BIM metodologiją“.

Nuo 2021 m. birželio mėn. VTDK kaip partnerė dalyvauja Balstogės technologijos universiteto įgyvendinamame „Erasmus+“ projekte „Išplėstinis modernių pastatų skaitmeninio projektavimo kursas, plėtojantis jaunųjų inžinierių įgūdžius“ (ADD_ON_SKILLS). Kadangi ir statybos sektorius, ir šiuolaikinės studijos nuolat susiduria su nuotolinio darbo ir organizavimo specifika bei skaitmeninimu, projektu siekiama ugdyti būtinas būsimųjų statybos inžinierių kompetencijas ir įgūdžius. Įgyvendinant projektą numatoma sukurti inovatyvų mišraus mobilumo kurso mokymosi modulį, kad prireikus visą kursą būtų galima studentams perteikti nuotoliniu būdu. Kolegijoje planuojama sukurti 13 mokomųjų filmukų, susijusių su BIM. Įžanginis filmukas jau sukurtas.

Projektas įsibėgėja: šiuo metu dėstytojai rengia ir skaitmenina metodinę medžiagą studentų hibridiniam mokymui (vaizdo pamokoms), vasarą bus organizuojamos tarptautinės studentų stovyklos ir t. t. Visi projekto metu sukurti intelektiniai produktai bus pristatyti projekto ADD_ON_SKILLS svetainėje.

 

Nerijus Varnas,

Kauno technikos kolegijos direktorius

Augantis poreikis BIM technologijas taikyti visuose statinių gyvavimo etapuose reikalauja iš aukštųjų mokyklų absolventų ne tik naujų teorinių žinių ar specifinių praktinių įgūdžių, bet ir platesnio akiračio naudojant informacines technologijas statybos ir kelių tiesimo projektuose. KTK tikslas – suformuoti ir įveiklinti kolegijos bakalaurų inžinerines kompetencijas, todėl ypatingas dėmesys skiriamas studijų aplinkos ir veiklos skaitmeninimui sėkmingai integruojant BIM technologijas.

2021 m. pabaigoje KTK kartu su mecenatu AB „Kauno tiltai“ ir partneriais įrengė skaitmeninio kelių projektavimo laboratoriją, kurioje studentams sudarytos sąlygos mokytis dirbti su šiuolaikine programine įranga, valdyti dronus, naudoti virtualios realybės prietaisus ir kitas inovatyvias priemones, gerokai paspartinančias įprastus inžinerinius darbus. Studentai mokomi atlikti modernius matavimus, gautus duomenis susisteminti, sukurti kelio ar statinio 3D modelį, apžvelgti erdvinį sąryšį su aplinka.

Jau ketvirtus metus kolegijoje veikia ,,KTK Engineering division“, dirbantis su BIM programine įranga bei įrankiais realių projektų kontekste. KTK ED komanda aktyviai įsitraukia į studentų kompetencijų, susijusių su skaitmeninimu ir žaliuoju kursu, ugdymą. Dabar ji dalyvauja tarptautiniame projekte ,,Sustainable, High-Performance Hybrid Timber Building Construction“, kuriame sprendžia aplinkos nežalojančių ekologiškų medžiagų panaudojimo šiuolaikiniuose statiniuose problemas.

 

 

Prof. dr. Andrius Jurelionis,

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto dekanas

Pasauliui išmokus gyventi pandemijos sąlygomis, pagrįstai stabdant medžiagų ir gaminių tiekimo grandines iš Rusijos ir Baltarusijos, statybos ir kiti sektoriai pastaruoju metu susiduria su žaliavų tiekimo, augančios infliacijos ir brangstančių energijos išteklių iššūkiais. Šiame kontekste efektyvaus statybos procesų valdymo, skaitmeninimo, Europos žaliojo kurso įsipareigojimai tampa vis aktualesni.

Globalios tendencijos tik įrodo, kad KTU Statybos ir architektūros fakulteto prioritetai studijų ir mokslo veikloje pasirinkti tinkamai. Fakultetas stiprina ne tik BIM metodologijos taikymą, bet iš esmės vysto tolimesnį užstatytos aplinkos skaitmeninių duomenų panaudojimą, remiantis skaitmeninio dvynio koncepcija. Ypatingą dėmesį skiriame dirbtinio intelekto (AI), pastatų duomenų analitikos, realaus laiko duomenų integracijos (IoT), realybės skenavimo (fotogrametrijos, LiDAR) ir semantinio BIM modelių papildymo tematikai vystyti. Žvelgiant iš inžinerinių perspektyvų, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas, 3D betono spausdinimo technologijų taikymas, efektyvi pastatų renovacija ir aplinkai draugiškų statybos produktų kūrimas yra strateginės KTU SAF veiklos kryptys.

Dabar KTU SAF vykdoma daugiau kaip 15 tarptautinių ir nacionalinių projektų, tarp jų: BIM-LT – BIM metodologija Lietuvai; D^2EPC – skaitmeninis ir dinaminis pastato energinio naudingumo sertifikatas; PRECEPT – decentralizuota daiktų internetą integruojanti sistema, leidžianti padidinti gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą ir gyventojų gerovę; eUMaP – statinių priežiūrai skirtų komunalinių paslaugų valdymo platforma karantino ir mobilumo apribojimų metu; CHRONICLE – pastato efektyvios veiksenos skaitmeninimas ir dinaminis registravimas vertę kuriančioms paslaugoms užtikrinti; Energija3D – statinių energinio efektyvumo modeliavimas taikant užstatytos aplinkos skaitmeninį modelį, E-modernizacija – kvartalo tvaraus modernizavimo ir aprūpinimo energija galimybių vertinimas panaudojant skaitmeninį dvynį.

Projektinė veikla ir inovacijos neabejotinai padeda kurti vertę fakulteto studentams, padeda vystyti jaunųjų tyrėjų kompetencijas. KTU studentai gali įkelti savo statinių modelius į Kauno miesto fotogrametrinį modelį, panaudoti skenuotas aplinkas kurdami sprendimus, taikyti mašininio mokymosi algoritmus sprendimams priimti. Stipriname daiktų interneto sensorių ir skaitmeninių dvynių tematikų taikymą tyrimuose ir studijose. Tikimės greitai pristatyti statybos inžinierių ir architektų bendruomenei įdomių demonstracinių KTU projektų ir pavyzdžių.

 

Prof. dr. Remigijus Šalna,

Vilnius Tech universiteto Statybos fakulteto dekanas

Šalna.jpg

Pastaraisiais metais didžiausias proveržis statybos inžinerijos srityje buvo pastebimas skaitmeninant statybos procesus, kas leidžia gerokai padidinti statybos ekonomikos sektoriaus efektyvumą. Ateityje vis daugiau dėmesio reikės skirti ne tradiciniams statybos medžiagų gamybos ir pačios statybos procesams, o moderniam projektavimui BIM aplinkoje, tikslesniam statybos procesų valdymui, efektyvesniam statinių eksploatavimui, kokybės kontrolės ir stebėsenos sistemų diegimui, pastatų mikroklimato gerinimui, visų procesų automatizavimui ir t. t.

Skaitmeninimo srityje statybos sektorius pastaruoju metu stipriai pažengė į priekį. Pradedant statybos proceso pradžia, kai sukuriamas skaitmeninis statinio dvynys, baigiant skaitmeninimu per visą pastato gyvavimo laikotarpį, kai pastatuose įdiegiamos „save stebinčios ir analizuojančios“ pastatų išmaniosios sistemos. BIM jau seniai nieko nestebina ir ne vienus metus sėkmingai taikomas pažangiose statybos sektoriaus įmonėse. BIM vadovai, kontroliuojantys ir valdantys BIM technologijų diegimo ir vystymo strategiją ir vykdymo procesus, VILNIUS TECH Statybos fakultete rengiami jau nuo 2015 m. antrosios pakopos studijų programoje Statinio informacinis modeliavimas.

Pastaruoju metu BIM raida intensyviai juda link projektavimo, gamybos, statybos technologinių procesų, statybos logistikos sujungimo ir optimizavimo algoritmų kūrimo, dirbtinio intelekto algoritmų taikymo. O tam reikalingi naujo tipo specialistai, turintys inžinerijos ir informatikos žinių. Todėl VILNIUS TECH parengė ir 2022 m. pradės vykdyti naują tarpkryptinę pirmosios pakopos Statinio informacinio modeliavimo studijų programą, kuri nuo klasikinės statybos inžinerijos programos skiriasi gana dideliu informatikos studijų krypties dalyku bloku.

Šios studijų programos tikslas – paruošti plataus profilio specialistus, gebančius techniniu lygmeniu vykdyti statinio integruoto projekto BIM koordinatoriaus funkcijas projektinėse, rangovinėse, gamybinėse, eksploatacinėse organizacijose ir užsakovo (statytojo) įmonėse, ir turinčius kompetencijų, reikiamų norint eiti įmonės BIM vadovo, informacijos vadovo pareigas. Būtent tokios studijų programos poreikį ne kartą akcentavo ir inicijavo statybos įmonės, įvairios asociacijos ir darbdaviai.

 

Kitos aktualijos
2019 06 liepos
Sveikiname su Valstybės diena!

Liepos 6-ąją minime kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę, švenčiame Valstybės…

2021 17 sausio
Startavo konkursas „Lietuvos BIM projektai 2021”!

„Skaitmeninė statyba“ kartu su Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) tęsią tradiciją…