Į viršų
Skaitmeninė statyba ir BIM

Skaitmeninė statyba – tai didelis evoliucinis žingsnis pirmyn statybų sektoriaus technologiniam vystymui, kuris vienaip ar kitaip palies praktiškai visus statybos proceso dalyvius.

Statybos procesuose naudojamą informaciją norima paversti standartizuotu skaitmeninės formos srautu, nuo užsakovo poreikių ir projektavimo iki statybos ir eksploatacijos.

Statinio informacinis modeliavimas – tai statinio skaitmeninio modeliavimo ir projektavimo procesas, kurio metu kuriama ir valdoma visa statinio informacija visais jo gyvavimo ciklo etapais, nuo pirminės idėjos iki jo nugriovimo. Skaitmeninė statyba jau sėkmingai veikia užsienio valstybėse. Gerosios praktikos pavyzdžiais galima laikyti Daniją, Didžiąją Britaniją ir kitas valstybes. Skaitmeninės sistemos įdiegimas iš principo reiškia, kad visi statybos procesų dalyviai – užsakovas, plėtotojas, projektuotojas, statytojas, valdytojas – įsipareigoja „kalbėti“ viena kalba, t. y. naudoti vienodo tipo duomenis ir brėžinius. Visi kiekvieno projekto duomenys turi būti „įvilkti“ į vienodą skaitmeninę formą, įdiegiant statybos objektų trimatį modelį, elektroninį projektą standartizuotai apipavidalinant, viešųjų pirkimų konkursams teikiant elektronines paraiškas.

 • turėti gyvybingą, inovatyvią ir konkurencingą statybos pramonę;
 • padidinti visų statybos pramonės dalyvių kompetenciją ir darbo našumą;
 • sukurti glaudesnio ir efektyvesnio bendradarbiavimo tarp skirtingų statybos pramonės dalyvių galimybes;
 • dalyvauti tarptautiniuose konkursuose dėl statybos ir projektavimo darbų užsakymų;
 • pagerinti viešųjų pirkimų skaidrumą;
 • sutaupyti valstybės lėšas visuomeninių objektų statybos ir eksploatacijos srityje;
 • padidinti naujų statybos projektų ekonominį potencialą.

Skaitmeninės statybos įgyvendinimas valstybės mastu turi būti paremtas pirmiausia verslo bendruomenės ir valstybės valdžios iniciatyva skaitmeninti statybos procesus viešųjų konkursų organizavime ir statybos projektų realizavime, naudojant pažangias informacines ir komunikacijos technologijas, patvirtinant tarptautinius statybos klasifikatorius. Tokia valstybės valdžios iniciatyva sudarytų iki šiol Lietuvoje neturėtas sąlygas Lietuvos ūkio subjektams konkurencingai prisijungti prie tarptautinių statybos projektų.

Pirma – reikalinga valstybės iniciatyva bei visų statybos pramonės dalyvių (viešųjų ir privačiųjų užsakovų, vystytojų, projektuotojų, statytojų, valdytojų) suinteresuotumas, integracija ir gera valia.

Antra – būtina šį procesą koordinuojanti organizacija. Tam statybos sektoriaus asociacijos kuria viešąją įstaigą.

Trečia – nustatyti paramos skaitmeninės statybos diegimui Lietuvoje finansavimo schemas bei finansavimo šaltinius.

Ketvirta – įsitraukti visiems statybos pramonės dalyviams geranoriškai ir aktyviai į skaitmeninės statybos įgyvendinimą Lietuvoje.

• elektroniniai kvietimai teikti elektronines paraiškas (angl. electronic tendering)

• projektų internetinių svetainių naudojimas (angl. project web)
• statybos objektų trimatis modelis (angl. 3D model) ir statinio informacinis modeliavimas (angl. BIM – building information modeling)
• standartizuotas elektroninis projekto apipavidalinimas (angl. electronic hand-over)

1. Privaloma naudoti projekto internetinę svetainę (project web).
2. Projekto internetinė svetainė turi būti efektyviai ir saugiai prieinama visiems projekto dalyviams.
3. Brėžiniai A3 formatu.
4. Privaloma konkursuose naudoti 3D modelius.
5. Privaloma naudoti 3D modelius projektuojant ir kvietimuose teikti paraiškas.
6. Specifikuotos sąmatos bei standartizuoti kvietimų teikti paraiškas dokumentai.
7. Elektroniniai kvietimai pateikti paraiškas, paraiškų pateikimas internetu, paraiškų viešumas.
8. Standartizuotas elektroninis projekto operacijų ir priežiūros apipavidalinimas.
9. Dokumentacijos ir modelių standartizavimas.
10. Elektroninio projekto apipavidalinimo formato pasirinkimas (individualus XML formatas ar vieningas IFC formatas).

Statybos procesų skaitmeninimu (Skaitmeninės Statybos diegimu) siekiama pagerinti statybos efektyvumą ir kokybę. Skaitmeninė statyba įpareigoja kompanijas naudoti vienodus duomenis ir brėžinius visose statybos proceso fazėse. Visiems statybos projekto dalyviams bendraujant vieninga bei standartizuota „skaitmeninės statybos kalba“, įgyvendinant statybos projektą ženkliai padidėja galimybės išvengti nesusipratimų, defektų ir vėlavimų.

Skaitmeninė statyba yra naudinga visiems statybos projekto dalyviams:
LR Vyriausybei – nes tai pagerins viešųjų pirkimų skaidrumą, tikslumą, vertinimą, sumažins viešųjų pirkimų išlaidas, sukurs daugiau naujų darbo vietų;
Viešųjų pirkimų subjektams, nekilnojamojo turto vystytojams, privatiems užsakovams – net apie 30 proc. mažesnė statybos projekto kaina;
Statytojams – tikslesnės sąmatos, pinigų srautai, resursų valdymas, mažesnė savikaina, didesnis konkurencingumas ir pelningumas, galimybė dalyvauti tarptautiniuose statybos projektuose;
Projektuotojams – greitesnis projektavimas, mažiau laiko sąnaudų, klaidų, daugiau pelno, galimybė dalyvauti tarptautiniuose statybos projektuose;
Lietuvos žmonėms – tai yra tvirtas ir konkretus žingsnis geresnės ateities link.

• visų statybos proceso dalyvių kompetencijos ugdymas,
• šių skirtingų „žaidėjų“ bendradarbiavimas ir integruotos projekto komandos protegavimas,
• vieningų statybos informacijos standartų suformavimas ir ICT statyboje sistemų suderinimas,
• 3D CAD (trimačių automatizuoto kompiuterinio projektavimo) įtakoti pokyčiai projektavime, statybos bei NT valdyme.

• Klientai: privatūs arba viešieji;
• Konsultantai – informacinių ir komunikacinių technologijų (ICT) diegėjai;
• Rangovai.

1. Vieningų standartų ir metodų – statybos klasifikatorių, duomenų mainų standartų (IFC) ir kt. – reglamentavimas.
2. Viešųjų konkursų organizavimo bei projektų skaitmenizavimas.
3. Gerosios patirties bei pavyzdinių projektų kompiliacija.

Skaitmeninė statyba naudinga viešajam sektoriui, nes:
• Sukuria galimybę įgyvendinti potencialiai daugiau statybos projektų.
• ICT priemonių panaudojimas pagerina projekto pasiūlymų vertinimo bazę, t. y. turint projekto 3D modelį užsakovas gali įvertinti projektą, atlikti simuliaciją keičiant pirminius reikalavimus ir aplinkybes projektui, tokiu būdu atsiranda galimybė tobulinti projektą kartu su pareiškėju, prieš pradedant jo įgyvendinimą, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas.
• Geresnis viešųjų pirkimų skaidrumas.
• Paruošiama informacinė bazė nekilnojamojo turto valdymui ir priežiūrai.

BIM (angl. Building Information Modelling) – procesas kurio metu yra kuriamas vientisas informacinis statinio modelis apjungiantis visas statinio projektines dalis ir jo gyvavimo ciklus, nuo projekto iki pat nugriovimo.

1 – Projektinės užduoties formavimas

2 – Koncepcijos modeliavimas

3 – Projektavimas – architektūra, konstruktyvas, inžinerinė dalis ir t.t.

4 – Analizė – konstrukcijų skaičiavimas, energetinis efektyvumas ir t.t.

5 – Dokumentacija – brėžinių ir kitų dokumentų rengimas

6 – Planavimas – sąmatų, laiko grafikų sudarymas

7 – Gamyba

8 – Statyba ir logistika

9 – Eksploatavimas

10 – Rekonstrukcija

11 – Griovimas

 • 3D – Statinio modeliavimas
 • 4D – Planavimas, 3D + laikas
 • 5D – Vertinimas, 4D + pinigai
 • 6D – Eksploatacija

0 lygis – popieriniais dokumentais pagrįstas bendradarbiavimas, brėžiniai formuojami ranka arba taikant CAD sprendimus
1 lygis – popieriniais ir elektroniniais dokumentų mainais pagrįstas bendradarbiavimas, brėžiniai formuojami 2D ir 3D formate taikant CAD sprendimus
2 lygis – elektroniniais dokumentų mainais pagrįstas bendradarbiavimas kuriant elementų bibliotekas, brėžiniai formuojami taikant BIM sprendimus
3 lygis – elektroniniais dokumentų mainais pagrįstas bendradarbiavimas integruojant skirtingas duomenų mainų platformas BIM, GIS, GEOBIM ir kt.

Mark Brew and Mervyn Richards

 • Nekilnojamo turto vystytojai – atsakingi už nekilnojamo turto vystymą ir jo priežiūrą
 • Projekto vadovas arba BIM vadovas – atsakingi už sklandų projekto įgyvendinimą atsižvelgiant į kainą, laiką ir kokybę
 • Projektuotojai – atsakingi už projekto dokumentacijos rengimą tai architektai, konstruktoriai ir įvairių sričių inžinieriai
 • Rangovai – atsakingi už projekto rangos dalį

http://www.maxwideman.com/papers/pm-models/early80s.htm

BIM detalumo lygio sąvoka pirmą kartą paminėjo Vicosoftware. Detalumo lygio sąvoka apibrėžia kaip detaliai turi būti sumodeliuotas BIM objektas ir koks kiekis informacijos turi būti pateikiama su objektu.