Į viršų
BIM dokumentų naudojimo sąlygos

1. Teisė naudoti dokumentus

1.1. Šiose sąlygose statinio informacijos modeliavimo (toliau – BIM) dokumentai yra:

1) BIM taikymo aprašai;

2) BIM programinė įranga su duomenų baze – Klasifikatorių žinynas (SKST ICS) ir Integruota klasifikavimo sistema (SKST ICS).

1.2. Jeigu sąlygos taikomos visiems dokumentams, vartojama sąvoka „Dokumentai“. Jeigu sąlygos taikomos BIM programinei įrangai su duomenų baze, vartojama sąvoka „Klasifikatorius“.

1.3. Vartotojas, norėdamas naudoti VšĮ „Skaitmeninė statyba“ interneto tinklapyje www.skaitmeninestatyba.lt platinamus Dokumentus, turi pasirinkti Dokumentą ir sumokėti nustatytą mokestį.

Vartotojui sumokėjus nustatytą mokestį, Dokumentas arba prisijungimo prie Klasifikatoriaus slaptažodis atsiunčiamas į tinklapyje esančią vartotojo paskyrą arba el.paštą.

Jeigu Dokumentas platinamas nemokamai, pakanka pasirinkti pageidaujamą Dokumentą.

1.4. Nuo Dokumento arba prisijungimo prie Klasifikatoriaus slaptažodžio atsiuntimo į tinklapyje esančią vartotojo paskyrą arba el.paštą momento laikoma, kad tarp VšĮ „Skaitmeninė statyba“ ir vartotojo yra sudaryta licencinė sutartis dėl Dokumento naudojimo, o šios BIM dokumentų naudojimo sąlygos tampa licencinės sutarties sąlygomis.

1.5. Licencija naudoti Dokumentus yra suteikiama 1 metams.

1.6. Licencija naudoti Dokumentus yra neišimtinė.

Visos intelektinės nuosavybės teisės į Dokumentus išlieka VšĮ „Skaitmeninė statyba“ bei Dokumentų autoriams.

2. Mokestis už teisę naudoti Dokumentus

2.1. Mokestis už teisę naudoti Dokumentus nustatomas kiekvienam Dokumentui atskirai arba kaip bendras prenumeratos mokestis visiems Dokumentams. Prenumeratos mokestis netaikomas Integruotai klasifikavimo sistemai (SKST ICS).

Mokesčio dydžiai yra nurodyti tinklapyje.

2.2. Jeigu vartotojas sumokėjo mokestį už konkretų Dokumentą, jis įgyja teisę naudoti tą konkretų Dokumentą.

Jeigu vartotojas sumokėjo prenumeratos mokestį, jis įgyja teisę naudoti visus Dokumentus, kurie bus tinklapyje platinami vartotojo prenumeratos galiojimo laikotarpiu, išskyrus Integruotą klasifikavimo sistemą (SKST ICS).

2.3. Vartotojo įsigyto Dokumento nauja versija laikoma nauju Dokumentu ir gali būti naudojamas tik sumokėjus už ją mokestį bendra tvarka.

2.4. VšĮ „Skaitmeninė statyba“ turi teisę bet kada pakeisti mokesčių dydžius.

2.5. Pasibaigus licencijos terminui, Dokumentas toliau gali būti naudojamas tik sumokėjus už jį mokestį bendra tvarka.

3. Dokumentų naudojimo būdai

3.1. Vartotojas turi teisę naudoti Dokumentus pagal tiesioginę paskirtį, t.y. projektavimo ir statybos dokumentacijos rengimui, pirkimo procedūroms, sutarčių sudarymui, projektavimo ir statybos darbų vykdymui.

3.2. Vartotojas įsipareigoja:

1) naudotis Dokumentais tik šiose BIM dokumentų naudojimo sąlygose nustatytais būdais ir terminu;

2) užtikrinti, kad Dokumentai ar jų dalys nebus perduoti arba prieinami tretiesiems asmenims;

3) užtikrinti, kad vartotojo darbuotojai laikytųsi šių BIM dokumentų naudojimo sąlygų;

4) nenaudoti Dokumentų naujiems dokumentams sukurti, kurie yra analogiški ar iš esmės panašus į VšĮ „Skaitmeninė statyba“ tinklapyje  platinamus Dokumentus.

3.3. Klasifikatoriaus naudojimui taikomos šios papildomos sąlygos:

1) Klasifikatoriaus techninio aptarnavimo paslaugas (t.y.: vartotojų individualių klasifikatorių duomenų laikymo ir saugojimo paslaugas, Klasifikatoriaus techninę priežiūrą esant naudojimo sutrikimams bei konsultacijas Klasifikatoriaus naudojimo klausimais) vartotojams teikia UAB „AGA CAD“.

2) Klasifikatoriaus techninio aptarnavimo paslaugas UAB „AGA CAD“ teikia vartotojams savo vardu, rizika ir atsakomybe. Vartotojo ir UAB „AGA CAD“ santykiai dėl Klasifikatoriaus techninio aptarnavimo paslaugų įforminami tiesiogiai UAB „AGA CAD“ nustatyta tvarka;

3) vartotojų individualių klasifikatorių duomenys, pasibaigus Klasifikatoriaus  licencijos terminui, saugomi UAB „AGA CAD“ ir vartotojo susitarimu nustatytu terminu ir tvarka;

4) UAB „AGA CAD“ atsako už vartotojų individualių klasifikatorių duomenų konfidencialumą ir apsaugą, taip pat šių įsipareigojimų nevykdymu padarytą žalą. Esant vartotojų pretenzijoms, UAB „AGA CAD“ sprendžia jas savo lėšomis.

4. Atsakomybės ribojimas

4.1. Dokumentai yra skirti profesionaliam naudotojui.

VšĮ „Skaitmeninė statyba“ neatsako, jeigu vartotojui neteisingai supratus ar pritaikius Dokumentus bus nekokybiškai parengta projektavimo ar statybos dokumentacija, neteisingai atliktos pirkimo procedūros ar sudarytos sutartys, nekokybiškai atlikti projektavimo ar statybos darbai.

5. Licencijos panaikinimas

5.1. Jeigu vartotojas naudoja kurį nors Dokumentą pažeisdamas šias BIM dokumentų naudojimo sąlygas ir per VšĮ „Skaitmeninė statyba“ nustatytą terminą pažeidimo nepašalina, VšĮ „Skaitmeninė statyba“ gali panaikinti teisę naudoti tą konkretų Dokumentą bei užblokuoti jo prieigą, įspėjusi apie tai vartotoją ne vėliau kaip prieš 3 dienas.

5.2. Jeigu VšĮ „Skaitmeninė statyba“ panaikina licenciją konkrečiam Dokumentui, vartotojas netenka teisės tą Dokumentą naudoti ir turi nedelsiant sunaikinti visas jo kopijas. Šiuo atveju mokestis vartotojui negrąžinamas.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1. Tinklapyje užsiregistravusio, bet Dokumento neįsigijusio, vartotojo (fizinio asmens) duomenys tvarkomi tol, kol vartotojo prašymu VšĮ „Skaitmeninė statyba“ jį išregistruoja, nebent egzistuotų teisinis pagrindas duomenis saugoti toliau. Duomenys tvarkomi tam, kad vartotojas galėtų įsigyti Dokumentus ir sudaryti licencinę sutartį šiose sąlygose nustatyta tvarka.

6.2. Dokumentą įsigijusio vartotojo (fizinio asmens) duomenys tvarkomi tol, kol galioja licencinė sutartis nebent egzistuotų teisinis pagrindas juos saugoti toliau. Duomenys tvarkomi tam, kad įvykdyti licencinę sutartį.

6.3. Prieigą prie vartotojo asmens duomenų VšĮ „Skaitmeninė statyba“ gali suteikti jos pasitektiems paslaugų teikėjams (pvz. elektroninio parašo, IT priežiūros, duomenų centro paslaugų, audito, buhalterijos, teisės), kiek to reikia VšĮ „Skaitmeninė statyba“ funkcijoms ir pareigoms įvykdyti.

6.4. Vartotojas turi teisę prašyti, kad jam būtų leista susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, jeigu tam būtų pagrindas, taip pat teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, bei teisę į duomenų perkeliamumą, teisę atšaukti sutikimą duomenų tvarkymui, jeigu toks buvo duotas.

Vartotojas savo prašymus gali pateikti VšĮ „Skaitmeninė statyba“ kontaktiniais duomenimis, kurie skelbiami interneto svetainėje.

Norėdama įsitikinti, ar savo teises įgyvendina pats duomenų subjektas, VšĮ „Skaitmeninė statyba“ gali prašyti, kad vartotojas pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją arba savo prašymus pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu.

6.5. Vartotojas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu jo asmens duomenys tvarkomi netinkamai.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Vartotojas sutinka, kad jam skirtą informaciją bei pranešimus VšĮ „Skaitmeninė statyba“ pateiktų el.paštu.

7.2. Ginčų sprendimo, atsakomybės taikymo bei kitas čia neaptartas sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.