Į viršų
BIM kompetencijų grandinė

Daina Kiršanskienė, Vilniaus statybininkų rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

VSRC siekia tenkinti darbdavių poreikius ir yra atviras naujovėms. Akylai stebime statybos sektoriaus technologijų pokyčius. Statybų aikštelėse vietoje brėžinių lakštų atsirado išsamūs ir informatyvūs vaizdai kompiuteriuose. Jie turi būti suprantami ir darbus atliekantiems specialistams.

Parengtas statybos sektoriaus profesinis standarto projektas nustato kvalifikacijas ir jų aprašus. Standarte visų kvalifikacijų specialistams numatyta privaloma statinio skaitmeninio modelio peržiūros, komentavimo 2D, 3D, 4D, 5D formatuose kompetencija.

VSRC kartu su Lietuvos statybininkų asociacija įgyvendina ES projektą ,,Lietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas“, kurio lėšomis visi Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokytojai, mokantys statybos sektoriaus specialistus, galės susipažindinti  su skaitmeniniais  statybos projektavimo, vykdymo ir valdymo principais, išbandyti BIM  peržiūrą. Mokymus vykdo skaitmeninės statybos  UAB „AGA CAD“ specialistai.

Tęsiame Europos Sąjungos profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimo projektą ,,Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas sektoriuje. Architektūra ir statyba“. Jį įgyvendiname kartu su Vilniaus pramonės ir verslo asociacija. Numatyti skaitmeninio modelio naudojimo statybų stadijoje mokymai: modelio peržiūra, kiekių skaičiavimas, kitos aktualios informacijos gavimas. Mokymus organizuoja UAB ,,Infoera“.

VSRC planuoja įsigyti naujos techninės ir programinės įrangos mokymų vykdymui.

VSRC statybų sektoriui kasmet paruošia apie 400 specialistų.


Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Statybos fakulteto dekanė

Studijų programos Statyba, kurios absolventai įgis BIM kompetencijų, numatoma laida 2018 m. pavasarį – 62. Mūsų absolventai gebės dirbti automatizuota braižymo ir projektavimo programa „Auto Desk Revit“, žinos statinio informacinio modelio standarto rengimo reikalavimus, gebės sukurti statinio grafinį-informacinį modelį ir atlikti jo simuliacijas.

Įgyvendinant su statybos sektoriaus skaitmenizavimu susijusias iniciatyvas ir atliepiant statybų sektoriaus technologinius pokyčius, nuo 2016 m. VTDK Statybos fakultete vykdomos studijų programos Statyba turinys atnaujintas įvedant 6 ECTS apimties privalomą studijų dalyką „Statinio informacinis modeliavimas”. Taip pat į studijų dalykų Pastatų konstrukcijos, Pastatų priežiūra, Statybos darbų technologijos turinį įtrauktos užduotys, kurių sprendiniai pateikiami atlikti automatizuota braižymo ir projektavimo programa „Auto Desk Revit“.

Nuo 2018 m. rudens bus atnaujintas ir studijų programų Statinių inžinerinės sistemos ir Susisiekimo keliai turinys, įvedant privalomą studijų dalyką Statinio informacinis modeliavimas (apimtis – 6 ECTS kreditai). Taip pat studijų programų Statyba ir Statinių inžinerinės sistemos studentams bus vykdomas tarpdalykinis semestro trukmės projektas, kurio metu studentai rengs jungtinį semestro projektą ir sukurs pasirinkto statinio grafinį-informacinį modelį „Auto Desk Revit“ programa.


Prof. dr. Andrius Jurelionis KTU Statybos ir architektūros fakulteto dekanas

KTU Statybos ir architektūros fakultetas jau 2013 m. palaipsniui pradėjo diegti BIM kompetencijas teikiančias studijų programas, todėl 2018 m. bakalauro studijas baigę absolventai jau turės pradinį šių kompetencijų bagažą.

Statybos inžinerijos, Pastatų inžinerinės sistemų bei Architektūros bakalauro studijų programos yra pritaikytos BIM procesui, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas statinio informacinio modelio atskirų disciplinų kūrimo, pokyčių valdymo, darbo komandoje bei skaitmeninių duomenų mainų kompetencijoms ugdyti. Minėtų studijų programų akcentas yra jungtinis, tarpdisciplininis semestro projektas, kurio užduotis yra parengti integruotą statinio informacinį modelį. Be tradicinių statybos inžinerijos ir architektūros sričių, šiame projekte taip pat įtraukiami studentai iš Elektros inžinerijos bei Automatikos ir valdymo studijų programų. Siekiame, kad BIM apjungtų kuo daugiau disciplinų ir atskleistų tikrą proceso naudą.

Kai dėl magistrantūros studijų, 2017 m. esame jas atnaujinę ir siūlome į populiariąsias statybos inžinerijos sritis orientuotas ir BIM kompetencijas ugdančias Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija, Statybos valdymas bei Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai studijų programas.


Prof. Dr. Algirdas Juozapaitis VGTU Statybos fakulteto dekanas

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų vystymas VGTU yra iškeltas į strateginį lygmenį tiek mokslo, tiek ir studijų kryptyse. Statybos fakultetas, atsižvelgdamas į sparčiai besivystančių informacinių technologijų statybos industrijoje  poreikį, kartu su VGTU Statinių informacinio modeliavimo technologijų centru (SIMTC) nuo 2014 metų ne tik atnaujina pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų turinį, bet ir rengia naujas BIM programas. Šis procesas yra derinamas ir su Lietuvos statybininkų asociacija.

Nuo 2015  m. VGTU  Statybos fakultete pradėta realizuoti nauja ir vienintelė Lietuvoje statybos inžinerijos krypties magistrantūros studijų programa „Statinio informacinis modeliavimas“.

Absolventai, baigę šią programą, geba spręsti strateginius BIM politikos ir metodologijos klausimus įmonėse bei organizacijose. Įgiję reikiamas kompetencijas, jie kuria ir diegia BIM standartus įmonės mastu; numato, taiko, ir vysto BIM procesus ir technologijas; užtikrina informacijos kaupimo ir apsikeitimo skaitmeninėje formoje organizavimą; geba analizuoti BIM informaciją ir ją derinti su projektuotojais, statybininkais, gamintojais, statybos valdytojais, statytojais.

Nuo 2018 metų rudens studijų programa yra atnaujinta atsižvelgiant į nuolat vykstančius pokyčius statinių informacinio ir skaitmeninio modeliavimo srityje. Įdiegti inovatyvūs studijų metodai, diskusijos su kviestiniais šios srities specialistais, mokomosios ekskursijos, praktikumai, seminarai. Studijų programa susieta su kitomis magistrantūros ir bakalaurų studijų programomis įgyvendinat tęstinius mokymo principus ir progresuojančias skaitmenines technologijas.

Fakultetas taip pat nuosekliai ir kompleksiškai integruoja į pirmosios pakopos studijų modulius bei baigiamuosius darbus žinias apie pagrindinius BIM procesus ir technologijas, ugdo būtinas kompetencijas praktiniams darbui BIM terpėje.

Kiti straipsniai
Septynios lietuviškųjų BIM projektų ydos

Užsakomasis UAB „Intelligent BIM solutions“ straipsnis iš almanacho „Skaitmeninė statyba 2017“…

Tobulas vaizdas, neišsklaidantis abejonių

Visais laikais menininkai pasitelkdavo žinias, turimas priemones ir technologijas norimam…